Tom II

Spis treści tomu 2

 

Część II – NEUROLOGIA KLINICZNA

 

7. Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego i choroby uwarunkowane niepawidłowościami budowy i liczby chromosomów Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska

Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego

Rozszczepy kregosłupa

Rozdwojenie rdzenia (

Wrodzona zatoka skórna kregoslupa

Rozszczepy czaszkowo-mózgowe

Zespół Arnolda-Chariego

Zespół Dandy’ego-Walkera

Zaburzenia rozwoju układu spoidłowego

Torbiel przegrody przezroczystej

Zaburzenia migracji

Choroby uwarunkowane nieprawidłowościami budowy i liczby chromosomów

Zespół Downa

Zespół Edwardsa

Zespół Pataua

Trisomia 8 pary

Zespół Lejeune’a (zespół miałczenia kota/kociego krzyku)

Zespół Wolfa-Hirschorna

Zespoły Pradera-Williego i Angelmana

Zespół łamliwego chromosomu X typu A (FRAXA)

Zespół Klinefeltera

Zespół Turnera

 

8. FakomatozySergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska

Nerwiakowłókniakowatość

Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF-1; choroba Recklinghausena)

Nerwiakowłókniakowatość typu 2 (NF-2)

Stwardnienie guzowate (choroba Bourneville’a; choroba Bourneville’a-Pringle’a)

Zespół Sturge`a-Webera (naczyniakowatość twarzowo-mózgowa)

Choroba Hippla-Lindaua (naczyniakowatość siatkówkowo-móżdżkowa)

 

9. Zaburzenia metaboliczne i inne genetycznie uwarunkowane choroby układu nerwowego Anna Członkowska, Tomasz Litwin, Anna Tylki-Szymańska

Choroby lizosomalne Anna Tylki-Szymańska

Mukopolisacharydozy

Gangliozydozy

Glikoproteinozy (oligosacharydozy)

Mukolipidozy

 

Zaburzenia metabolizmu miedzi – Anna Członkowska, Tomasz Litwin

Choroba Wilsona

Choroba Menkesa

Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe i inne choroby wywołane zmianą liczby powtarzalnych sekwencji DNA – Tomasz Sobów

Autosomalnie dominujące ataksje rdzenio-móżdżkowe

Obraz kliniczny i postępowanie w najczęstszych SCA

Inne niż SCA choroby związane z ekspansją CAG

DRPLA

Inne choroby związane z ekspansjami trypletów nukleotydowych innych niż CAG

Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe dziedziczone autosomalnie recesywnie

 

10. Zespoły otępienne - Tomasz Sobów, Maria Barcikowska, Paweł P. Liberski

Definicja otępienia

Epidemiologia otępień

Przyczyny zaburzeń funkcji poznawczych i otępienia

Rozpoznawanie otępienia

Informacje uzyskane z wywiadu

Badanie kliniczne pacjenta z podejrzeniem otępienia

Przesiewowe testy stosowane do oceny funkcji poznawczych

Formalna ocena nasilenia i postępu otępienia

Badanie neuropsychologiczne w diagnostyce otępień

Badania neuroobrazowe w diagnostyce otępień

Badania laboratoryjne i inne dodatkowe badania w diagnostyce otępień

Różnicowanie otępień

Badania nad biomarkerami biochemicznymi

Choroba Alzheimera

Patogeneza choroby Alzheimera

Genetyka choroby Alzheimera

Gen β-APP

Preseniliny (geny: PSEN1 i PSEN2; białka ps1 i ps2)

Apolipoproteina E

Obraz neuropatologiczny choroby Alzheimera

Obraz kliniczny choroby Alzheimera

Zaburzenia funkcji poznawczych – otępienie

Kryteria rozpoznawcze choroby Alzheimera

Propozycje nowych kryteriów diagnostycznych choroby Alzheimera

Różnicowanie choroby Alzheimera

Leczenie otępienia w chorobie Alzheimera

Farmakoterapia zaburzeń funkcji poznawczych

Postępowanie w przypadkach zaburzeń zachowania i objawach psychiatrycznych towarzyszących chorobie Alzheimera

Otępienia naczyniopochodne

Etiopatogeneza i postacie kliniczno-patologiczne otępień naczyniopochodnych

Obraz kliniczny i diagnostyka otępień naczyniopochodnych

Otępienie wielozawałowe

Otępienie podkorowe w przebiegu choroby małych naczyń

Kliniczna diagnostyka otępień naczyniopochodnych

Postępowanie w przypadku otępień naczyniopochodnych

Leczenie objawowe otępień naczyniopochodnych

Otępienie z ciałami Lewy’ego i otępienie w chorobie Parkinsona

Obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa otępienia z ciałami Lewy’ego

Zmiany neuropatologiczne w otępieniu z ciałami Lewy’ego i elementy patogenezy

Otępienie z ciałami Lewy’ego a otępienie w chorobie Parkinsona

Leczenie objawowe otępienia z ciałami Lewy’ego i otępienia w chorobie Parkinsona

Otępienia czołowo-skroniowe

Obraz neuropatologiczny otępień czołowo-skroniowych i elementy patogenezy

Genetyczne postaci otępień czołowo-skroniowych

Obraz kliniczny otępień czołowo-skroniowych

Kliniczna diagnostyka otępienia czołowo-skroniowego

Leczenie otępienia czołowo-skroniowego

 

11. Choroby układu pozapiramidowego – Jarosław Sławek

Wprowadzenie

Charakterystyka podstawowych zaburzeń ruchowych

Drżenie

Dystonia

Pląsawica, atetoza i balizm

Mioklonie

Tiki

Akatyzja

Tzw. psychogenne ruchy mimowolne

Choroba Parkinsona 

Epidemiologia

Obraz kliniczny

Różnicowanie

Przebieg choroby

Czynniki ryzyka

Leczenie

Rokowanie

Postępujące porażenie ponadjądrowe

Zanik wieloukładowy

Choroba Huntingtona

Drżenie samoistne

Zespół niespokojnych nóg

Dystonie

Epidemiologia

Obraz kliniczny i podział

Najczęstsze dystonie ogniskowe

Dystonia szyjna (kręcz karku)

Kurcz powiek (blefarospazm)

Wybrane dystonie o podłożu genetycznym

Dystonia typu 1 (DYT1)

Dystonia typu 5 (DYT5)

Zespół Gillesa de la Tourette’a

 

12. Choroby neuronu ruchowego i choroby rdzenia kręgowegoIrena Hausmanowa-Petrusewicz, Joanna Iłżecka, Alicja Kalinowska-Łyszczarz, Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski

Stwardnienie boczne zanikowe – Joanna Iłżecka

Dziedziczna paraplegia spastyczna – Paweł P. Liberski, Wojciech Kozubski

Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki – Alicja Kalinowska-Łyszczarz

Zanik rdzeniowy mięśni – Irena Hausmanowa-Petrusewicz

 

13. Choroby nerwowo-mięśniowe - Irena Hausmanowa-Petrusewicz

Dystrofinopatie

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a

Dystrofia mięśniowa Beckera

Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa

Dystrofia obręczowo-kończynowa

Dystrofia wrodzona

Miopatie wrodzone

Dystrofia miotoniczna (choroba Steinerta)

Choroba Rickera

Kanałopatie

Laminopatie

Laminopatie związane z patologią laminy A/C

Emerynopatia – pierwsza opisana nukleopatia

Dystrofia Emery’ego-Dreifussa – laminopatia

Inne laminopatie z zajęciem mięśni

Laminopatie wieloukładowe

Laminopatie obwodowe neurogenne

Laminopatie związane z patologią laminy B

 

14. Miastenia i zespoły miasteniczneAnna Kostera-Pruszczyk

Miastenia

Epidemiologia

Patogeneza

Obraz kliniczny

Diagnostyka

Leki stosowane w leczeniu miastenii

Leczenie przełomu miastenicznego

Rokowanie

Zespoły miasteniczne

Zespół miasteniczny Lamberta-Eatona

Leczenie

 

15. Zatrucia i zespoły niedoborowe układu nerwowego - Wojciech Kozubski, Halina Sinczuk-Walczak

Zatrucia przemysłowe - Halina Sinczuk-Walczak

Zespół rzekomonerwicowy

Zespół encefalopatyczny (encefalopatia)

Zespół psychorganiczny

Zespół neuropatyczny

Ważniejsze zatrucia zawodowe układu nerwowego

Związki chemiczne stosowane do produkcji tworzyw sztucznych

Objawy neurologiczne w zespole zależności alkoholowej - Wojciech Kozubski

Wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy

Alkoholowy zespół abstynenecyjny

„Pierwotne otępienie alkoholowe”

Encefalopatie alkoholowe

Zespół Wernickego-Korsakowa

Choroba Marchiafava-Bignamiego

Amblyopia tytoniowo-alkoholowa

Alkoholowy zanik móżdżku

Polineuropatia alkoholowa

Mielinoliza środkowa mostu

Wpływ farmakologicznych środków uzależniających na układ nerwowy - Wojciech Kozubski

Wpływ przeciwbólowych i narkotycznych leków opioidowych na układ nerwowy

Ostre zatrucie lekami opioidowymi

Uzależnienie od leków opioidowych i opioidowy zespół abstynencyjny

Wpływ leków psychostymulujących na układ nerwowy

Ostre zatrucie lekami sympatykomimetycznymi

Uzależnienie od środków psychostymulujących i zespół abstynencyjny

Inne substancje uzależniające

Pośredni wpływ substancji uzależniających na układ nerwowy

Zespoły niedoborowe układu nerwowego - Wojciech Kozubski

Niedobór witaminy B1

Choroba beri-beri

Zespół Wernickego-Korsakowa

Niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego

Niedobór witaminy B12

Niedobór kwasu foliowego

Niedobór kwasu nikotynowego (pelagra)

Niedobór witaminy B6

Niedobór witaminy E

 

16. Choroby infekcyjne układu nerwowegoJacek Juszczyk, Alicja Kurnatowska, Paweł P. Liberski

Wprowadzenie – Jacek Juszczyk

Bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych – Jacek Juszczyk

Ropień mózgu

Gruźlica

Trąd

Kiła

Borelioza z Lyme

Zatrucia jadami bakteryjnymi`

Tężec

Zatrucie jadem kiełbasianym

Błonica

Zakażenia riketsjowe

Wirusowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu – Jacek Juszczyk

Enterowirusowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Ostre zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego

Zapalenia mózgu wywoływane przez arbowirusy

Zakażenia wirusem różyczki

Postępujące różyczkowe zapalenie mózgu

Zakażenia paramyksowirusami

Zakażenia wirusami herpes

Zakażenia HSV-1

Zakażenia wirusem ospy wietrznejpółpaśca

Wścieklizna(

Zakażenia arenawirusami

Zakażenia adenowirusami

Zakażenia retrowirusowirusami

Zakażenie HIV i AIDS

Zakażenia innymi retrowirusami

Inne choroby wirusowe i o prawdopodobnej etiologii wirusowej

Choroby wywołane przez grzyby – Paweł P. Liberski, Alicja Kurnatowska

Wprowadzenie

Aspergiloza – grzybica kropidlakowa

Aspergiloza uogólniona

Kryptokokoza

Choroby pasożytnicze – Paweł P. Liberski, Alicja Kurnatowska

Choroby wywołane przez pierwotniaki

Pierwotne amebowe zapalenie mózgu i opon/ziarniniakowe amebowe zapalenie mózgu

Malaria mózgowa

Toksoplazmoza

Choroby wywołane przez robaki (helminty)

Płazińce

Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne choroby wywołane przez prionyPaweł P. Liberski

Teoria prionu

Badanie neuropatologiczne

Obraz kliniczny

Kuru

Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Kryteria kliniczne rozpoznawania postaci jatrogennej choroby Creutzfeldta-Jakoba

Kryteria kliniczne rozpoznawania postaci rodzinnej chorób wywoływanych przez priony (fCJD, GSS, FFI))

Prionopatia ze zmienną wrażliwością na proteazę

Choroba Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera

Śmiertelna rodzinna bezsenność i śmiertelna sporadyczna bezsenność

 

17. Choroby naczyniowe układu nerwowego Tomasz Dziedzic, Wojciech Kozubski, Joanna Pera, Agnieszka Słowik, Marcin Wnuk 

Niedokrwienny udar mózgu Agnieszka Słowik, Marcin Wnuk, Tomasz Dziedzic, Joanna Pera

Definicja niedokrwiennego udaru mózgu. Uwagi wstępne

Epidemiologia niedokrwiennego udaru mózgu

Patofizjologia niedokrwiennego udaru mózgu

Etiologia i klasyfikacja niedokrwiennego udaru mózgu

Choroba dużych naczyń

Udar sercowo-zatorowy

Choroba małych naczyń i udar zatokowy - Wojciech Kozubski

Udar o rzadkiej etiologii

Udar o nieustalonej etiologii

Czynniki ryzyka niedokrwiennego udaru mózgu

Symptomatologia niedokrwiennego udaru mózgu

Zespoły kliniczne związane z niedrożnością tętnic domózgowych i mózgu

Tętnica szyjna wewnętrzna

Tętnica przednia mózgu

Tętnica naczyniówkowa przednia

Tętnica środkowa mózgu

Tętnica tylna mózgu

Tętnica podstawna

Zespoły tętnic móżdżkowych

Zespoły uszkodzenia pnia mózgu

Kliniczne zespoły udarowe

Ocena kliniczna pacjenta z niedokrwiennym udarem mózgu

Badania pracowniane wykonywane w przypadku niedokrwiennego udaru mózgu – Joanna Pera, Agnieszka Słowik, Tomasz Dziedzic, Marcin Wnuk

Badania neuroobrazowe

Tomografia komputerowa

Tomografia rezonansu magnetycznego

Badania biochemiczne i hematologiczne

Badania naczyniowe

Badanie ultrasonograficzne

Badania angiograficzne

Badania serca

Elektrokardiografia

Echokardiografia

Inne badania

Rokowanie w przypadku niedokrwiennego udaru mózgu

Powikłania i następstwa niedokrwiennego udaru mózgu

Diagnostyka różnicowa niedokrwiennego udaru mózgu

Postępowanie w ostrym okresie niedokrwiennego udaru mózgu  Tomasz Dziedzic, Agnieszka Słowik, Joanna Pera, Marcin Wnuk

Postępowanie profilaktyczne w zespołach niedokrwiennych

Profilaktyka pierwotna niedokrwiennego udaru mózgu

Profilaktyka wtórna niedokrwiennego udaru mózgu

Przemijające napady niedokrwienne mózgu – Joanna Pera, Agnieszka Słowik, Tomasz Dziedzic, Marcin Wnuk

Krwotoczny udar mózgu Tomasz Dziedzic, Agnieszka Słowik, Joanna Pera, Marcin Wnuk

Tętniaki ośrodkowego układu nerwowego i krwotok podpajęczynówkowy – Joanna Pera, Agnieszka Słowik, Tomasz Dziedzic, Marcin Wnuk

Zakrzep żylny wewnątrzczaszkowy Tomasz Dziedzic, Agnieszka Słowik, Joanna Pera, Marcin Wnuk

 

18. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i neurologiczne zespoły paranowotworowe – Dariusz J. Jaskólski, Paweł P. Liberski, Sławomir Michalak

Epidemiologia

Obraz kliniczny

Nowotwory płata czołowego

Nowotwory płata skroniowego

Nowotwory płata ciemieniowego

Nowotwory płata potylicznego

Nowotwory pnia mózgu

Nowotwory móżdżku

Guzy wewnątrzczaszkowe

Nowotwory szregu astrocytarnego

Gwiaździak włókienkowy (astrocytoma fibrillare; WHO II°)

Gwiaździak anaplastyczny (WHO II°)

Glejak wielopostaciowy

Gwiaździak włosowatokomórkowy(astrocytoma pilocyticum; WHO I°)

Żółtakogwiaździak pleomorficzny (pleomorphic xanthoastrocytoma - PXA; WHO II°)

Nowotwory gleju skąpowypustkowego

Skąpodrzewiak (oligodendroglioma; WHO II°) i skapodrzewiak anaplastyczny (WHO III°)

Nowotwory gleju wyściółkowego

Wyściółczak (ependymoma; WHO II°)

Rdzeniak i prymitywny nowotwór neuroektodermalny (PNET)

Guzy neuronalne i neuronalno-glejowe

Desmoplastyczny zwojakoglejak wieku dziecięcego (desmoplastic infantile ganglioglioma - DIG; WHO I°)

Nerwiak komórkowy ośrodkowy (central neurocytoma; WHO II°)

Dysembrioplastyczny nowotwór neuroepitelialny (dysembrioplastic neuroepithelial tumour - DNT; WHO I°)

Nowotwory splotu naczyniówkowego

Brodawczak splotu naczyniówkowego (choroid plexus papilloma; WHO II°)

Nowotwory okolicy szyszynki

Nowotwory przerzutowe

Oponiak

Nerwiak osłonowy nerwu przedsionkowego

Guzy okolicy siodła tureckiego

Gruczolak przysadki mózgowej

Nowotwory kanału kręgowego

Neurologiczne zespoły paranowotworowe – Sławomir Michalak

Metody diagnostyczne

Kryteria rozpoznania

Neurologiczne zespoły paranowotworowe w obrębie ośrodkowego układu nerwowego

 

19. Stwardnienie rozsiane i inne zespoły demielinizacyjne - Anna Członkowska, Jacek Losy

Stwardnienie rozsiane

Epidemiologia stwardnienia rozsianego

Genetyka stwardnienia rozsianego

Immunopatogeneza stwardnienia rozsianego

Przebieg i postaci kliniczne stwardnienia rozsianego

Obraz kliniczny stwardnienia rozsianego

Ocena stanu funkcjonalnego

Rozpoznanie stwardnienia rozsianego

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Badania obrazowe

Badania elektrofizjologiczne

Diagnostyka różnicowa stwardnienia rozsianego

Rokowanie w przypadku stwardnienia rozsianego

Postępowanie terapeutyczne w przypadku stwardnienia rozsianego

Łagodzenie następstw rzutu

Leczenie mające na celu zahamowanie postępu choroby

Leczenie objawowe

Spastyczność

Osłabienie siły mięśniowej

Ataksja i zaburzenia koordynacji

Ból

Zaburzenia czynności pęcherza moczowego

Zaparcia lub nietrzymanie stolca

Zaburzenia seksualne

Zaburzenia psychiatryczne

Zespół zmęczenia

Leczenie usprawniające i terapia zajęciowa

Choroba Devica

Poinfekcyjne i poszczepienne zapalenie mózgu i rdzenia

Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia

 

20. Choroby i zespoły objawowe obwodowego układu nerwowego - Hanna Drac, Wojciech Kozubski

Neuropatia i jej rozpoznanie

Rozpoznanie neuropatii

Ostre zapalne polineuropatie

Zespół Guillaina-Barrégo

Zespół Millera-Fishera

Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia

Neuropatia w monoklonalnych gammapatiach

Neuropatie w przebiegu zapaleń naczyń

Neuropatie paranowotworowe

Neuropatie towarzyszące chorobom zakaźnym

Neuropatie w przebiegu chorób narządowych

Neuropatia cukrzycowa

Neuropatie niedoborowe i toksyczne

Neuropatie polekowe

Genetycznie uwarunkowane neuropatie

Choroba Charcota-Marie’a-Tootha

Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwością na ucisk

Dziedziczne bolesne nawrotowe porażenie splotu barkowego

Dziedziczne neuropatie czuciowe i autonomiczne

Polineuropatia z przebiegu wybranych genetycznie uwarunkowanych chorób metabolicznych

Ostra przerywana porfiria

Rodzinna neuropatia amyloidowa

Polineuropatie w chorobach lizosomalnych

Polineuropatie w chorobach peroksysomalnych

Uszkodzenia nerwów czaszkowych - Wojciech Kozubski

Nerw węchowy (nerw I)

Nerw wzrokowy (nerw II)

Zapalenie nerwu wzrokowego

Toksyczne uszkodzenie nerwu wzrokowego

Uciskowe uszkodzenie nerwu wzrokowego

Niedokrwienne uszkodzenie nerwu wzrokowego

Uszkodzenie pasma wzrokowego, promienistości wzrokowej i ośrodków korowych

Zanik nerwu wzrokowego

Nerwy zaopatrujące gałkę oczną – okoruchowy (nerw III), bloczkowy (nerw IV) i odwodzący (nerw VI)

Uszkodzenia nerwów gałkoruchowych z porażeniem mięśni zewnętrznych oka

Porażenia mięśni wewnętrznych oka

Nerw trójdzielny (nerw V)

Uszkodzenie jądra nerwu trójdzielnego

Przedzwojowe i pozazwojowe uszkodzenie nerwu. Patologia zwoju Gassera

Neuropatia nerwu trójdzielnego

Nerwoból nerwu trójdzielnego i inne nerwobóle w zakresie twarzy związane z nerwem trójdzielnym

Nerw twarzowy (nerw VII)

Porażenie nerwu twarzowego

Samoistne porażenie nerwu twarzowego

Dyskinezy twarzy

Nerw przedsionkowo-ślimakowy (nerw VIII)

Uszkodzenie ośrodkowe drogi słuchowej i układu przedsionkowego

Nerw językowo-gardłowy (nerw IX) i nerw błędny (nerw X)

Nerw dodatkowy (nerw XI)

 

21. Urazy głowy i rdzenia kręgowegoDariusz Jaskólski

Urazy głowy

Epidemiologia

Patologia i patofizjologia urazów głowy

Zmiany wywołane urazem kontaktowym

Złamania

Krwiak nadtwardówkowy

Urazy bezwładnościowe

Krwiak podtwardówkowy

Krwiak śródmózgowy

Stłuczenie mózgu i rozerwanie mózgu

Wtórne pourazowe uszkodzenie mózgu

Przemieszczenia wewnątrzczaszkowe i wklinowania

Postępowanie z chorym po urazie głowy

Ocena stanu chorego

Opieka nad chorymi po ciężkich urazach głowy

Postępowanie w przypadkach lekkiego i umiarkowanego urazu głowy

Następstwa urazów głowy

Pourazowy zespół podmiotowy

Urazy rdzenia kręgowego

Epidemiologia

Badania kliniczne

Ocena neurologiczna chorego po urazie rdzenia kręgowego

Postępowanie z chorym po urazie rdzenia kręgowego

 

22. Padaczka - Joanna Jędrzejczak

Epidemiologia padaczki

Anatomia patologiczna

Przyczyny padaczki

Patofizjologia padaczki

Obraz napadu padaczkowego

Napady padaczkowe częściowe

Napady padaczkowe uogólnione

Rozpoznanie padaczki

Badania pracowniane

Elektroencefalogram (EEG)

Techniki neuroobrazowania

Leczenie padaczki

Leczenie chorych z grup specjalnej troski

Odstawienie leków

Postępowanie w stanie padaczkowym

Leczenie chirurgiczne

Diagnostyka różnicowa padaczki

Zapobieganie padaczce

Pierwsza pomoc

 

23. Bóle i neuralgie w zakresie głowy i twarzy - Wojciech Kozubski, Izabela Domitrz

Ogólna symptomatologia i postawy diagnostyki bólów głowy

Migrena

Epidemiologia migreny

Obraz kliniczny migreny

Patogeneza migreny

Powikłania migreny

Przebieg migreny

Postępowanie z chorym na migrenę

Ból głowy o typie napięciowym

Klasterowy ból głowy i przewlekła napadowa hemikrania

Klasterowy ból głowy

Przewlekła napadowa hemikrania

Szyjnopochodny ból głowy

Objawowe bóle głowy

Bóle głowy w przebiegu chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego

Ból głowy w przemijających napadach niedokrwiennych mózgu

Ból głowy w dokonanym udarze niedokrwiennym

Ból głowy w krwotocznym udarze mózgu

Ból głowy w krwotoku podpajęczynówkowym

Bóle głowy w malformacjach naczyniowych

Zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnic

Bóle głowy w zaburzeniach ciśnienia tętniczego

Bóle głowy w przypadkach guzów śródczaszkowych i zmian ciśnienia śródczaszkowego

Bóle głowy w przypadkach guzów śródczaszkowych

Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe

Popunkcyjny ból głowy

Bóle głowy w przebiegu chorób kości czaszki, oczu, uszu, zatok przynosowych i stawu skroniowo- żuchwowego

Choroba Pageta

Bóle głowy w chorobach oczu

Jaskra

Wady refrakcji

Bóle głowy w chorobach uszu i zatok przynosowych

Choroby uszu

Ostre zapalenie zatok obocznych nosa

Zespół stawu skroniowo-żuchwowego

Bóle głowy w przebiegu infekcji ośrodkowego układu nerwowego

Pourazowe bóle głowy

Ostre pourazowe bóle głowy

Przewlekłe pourazowe bóle głowy

Nerwobóle w obrębie głowy i twarzy

Nerwoból nerwu trójdzielnego

Nerwoból nerwu językowo-gardłowego

Nerwoból nerwu potylicznego

Nerwoból po przebytym zakażeniu wirusem półpaśca

 

24. Zawroty głowy - Wojciech Kozubski, Alicja Kalinowska-Łyszczarz

Pojęcie i klasyfikacja zawrotów głowy

Badanie układu przedsionkowego

Choroby obwodowej części układu przedsionkowego

Położeniowy zawrót głowy

Zapalenie neuronu przedsionkowego

Choroba Ménière’a

Choroby ośrodkowej części układu przedsionkowego

Niewydolność krążenia w zakresie unaczynienia tętnic kręgowych i tętnicy podstawnej

Migrena

Padaczka

Guzy mózgu

Stwardnienie rozsiane

Prezbiastazja

Zawroty głowy tzw. czynnościowe

 

25. Zespoły objawowe układu nerwowego powstające w przypadkach uwięźnięcia - Dariusz J. Jakólski

Wiadomości ogólne

Zespoły tunelowe kończyny górnej

Zespół cieśni nadgarstka

Zespół mięśnia nawrotnego obłego

Zespół nerwu międzykostnego przedniego

Zespół cieśni nerwu łokciowego w okolicy łokcia

Zespół cieśni nerwu łokciowego w okolicy nadgarstka czyli zespół kanału Guyona

Zespoły cieśni nerwu promieniowego

Zespół nerwu międzykostnego tylnego

Neuropatia z uwięźnięcia gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego

Zespół górnego otworu klatki piersiowej

Zespół cieśni nerwu nadłopatkowego

Zespoły tunelowe kończyny dolnej

Meralgia paraesthetica

Zespół tunelowy stępu

Nerwoból Mortona

Zespół mięśnia gruszkowatego

Zespoły cieśni nerwu strzałkowego wspólnego i jego gałęzi

Zespoły korzeniowe

Odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa

Odcinek szyjny kręgosłupa

Odcinek piersiowy kręgosłupa

 

Część III – ADDENDUM

 

26. Wybrane objawy neurologiczne w chorobach narządów wewnętrznych - Maria Łukasik

Napady padaczkowe

Zaburzenia metaboliczne

Choroby autoimmunologiczne

Endokrynopatie

Choroby serca

Intoksykacja

Objawy pozapiramidowe

Zespół parkinsonowski

Ruchy mimowolne – drżenia

Zaburzenia metaboliczne

Choroby autoimmunologiczne

Drżenie polekowe

Intoksykacja

Ruchy mimowolne – dyskinezy (pląsawica, dystonia, atetoza, balizm)

Zaburzenia metaboliczne

Choroby autoimmunologiczne

Choroby infekcyjne

Mioklonie

Zaburzenia metaboliczne

Mioklonie polekowe

Ataksja

Zespół otępienny

 

27. Objawy psychopatologiczne i zaburzenia psychiczne w chorobach układu nerwowego - Tomasz Sobów

Zaburzenia psychiczne a zaburzenia neurologiczne

Trudności rozpoznawania zaburzeń psychicznych w praktyce neurologicznej. Zaburzenia „czynnościowe”

Zaburzenia psychiczne a ryzyko samobójstwa

Zaburzenia świadomości (majaczenie)

Zaburzenia afektywne w przebiegu chorób neurologicznych

Depresja „poudarowa”

Depresja w chorobie Parkinsona

Depresja „pourazowa” 

Depresja w padaczce

Depresja i inne zaburzenia afektywne u chorych ze stwardnieniem rozsianym

Zaburzenia depresyjne w innych chorobach neurologicznych

Zaburzenia lękowe w przebiegu chorób neurologicznych

Zaburzenia lękowe w chorobie Parkinsona

Zaburzenia lękowe jako następstwo udaru mózgu

Zaburzenia lękowe jako następstwo urazowego uszkodzenia mózgu

Zaburzenia lękowe w padaczce

Zaburzenia lękowe u chorych z guzami mózgu

Zaburzenia lękowe w chorobach demielinizacyjnych

Zaburzenia lękowe w innych chorobach układu nerwowego

Zaburzenia psychotyczne w przebiegu chorób neurologicznych

Zaburzenia psychotyczne w przebiegu choroby Parkinsona

Zaburzenia psychotyczne w przebiegu choroby Huntingtona

Zaburzenia psychotyczne w przebiegu padaczki

 

28. Neurologiczne objawy niepożądanego działania leków Katarzyna Kotulska, Sergiusz Jóźwiak

Złośliwy zespół poneuroleptyczny

Zespół serotoninowy

Bóle głowy

Bezsenność

Zaburzenia świadomości

Zaburzenia ruchowe

Zespoły otępienne

Miopatie

Neuropatia nerwu wzrokowego

Polineuropatie

Zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej

Krwotok mózgowy

Drgawki

Mielinoliza środkowa mostu

Działania niepożądane leków przeciwpadaczkowych

Działania niepożądane leków stosowanych w chorobie Parkinsona

Działania niepożądane leków stosowanych w chorobie Alzheimera

 

29. Encefalopatie - Maria Łukasik

Encefalopatia wrotna

Encefalopatia w przebiegu piorunującej niewydolności wątroby

Encefalopatia mocznicowa

Podializacyjne zaburzenia neurologiczne

Encefalopatia glinowa

Zaburzenia równowagi osmotycznej

Krwiak podtwardówkowy

Encefalopatia nadciśnieniowa

Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna

Encefalopatia hipoglikemiczna

Encefalopatia Hashimoto

 

Pytania testowe

Odpowiedzi

Skorowidz