Ogólny

TOM 1
Część I – WPROWADZENIE DO NEUROLOGII

1. Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego
2. Badanie neurologiczne
3. Zespoły objawowe w neurologii
4. Badania laboratoryjne w chorobach układu nerwowego
5. Wprowadzenie do neuropatologii
6. Badanie neuropsychologiczne i jego rola w procesie diagnostycznym w neurologii

TOM 2
Część II – NEUROLOGIA KLINICZNA

7. Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego i choroby uwarunkowane nieprawidłowościami budowy i liczby chromosomów
8. Fakomatozy
9. Zaburzenia metaboliczne i inne genetycznie uwarunkowane choroby układu nerwowego
10. Zespoły otępienne
11. Choroby układu pozapiramidowego
12. Choroby neuronu ruchowego i choroby rdzenia kręgowego
13. Choroby nerwowo-mięśniowe
14. Miastenia i zespoły miasteniczne
15. Zatrucia i zespoły niedoborowe układu nerwowego
16. Choroby infekcyjne układu nerwowego
17. Choroby naczyniowe układu nerwowego
18. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i neurologiczne zespoły paranowotworowe
19. Stwardnienie rozsiane i inne zespoły demielinizacyjne
20. Choroby i zespoły objawowe obwodowego układu nerwowego
21. Urazy głowy i rdzenia kręgowego
22. Padaczka
23. Bóle i neuralgie w zakresie głowy i twarzy

24. Zawroty głowy
25. Zespoły objawowe układu nerwowego powstające w przypadkach uwięźnięcia

Część III – ADDENDUM

26. Wybrane objawy neurologiczne w chorobach narządów wewnętrznych
27. Objawy psychopatologiczne i zaburzenia psychiczne w chorobach układu nerwowego
28. Neurologiczne objawy niepożądanego działania leków

29. Encefalopatie

Pytania testowe

Odpowiedzi